Absorpcja środków pomocowych przez lokalne samorządy na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego (wybrane aspekty)

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 942

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/SamorzadTerytorialny.2017.017

DANIEL JUREWICZ
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

Absorpcja środków pomocowych przez lokalne samorządy na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego (wybrane aspekty)

Streszczenie:
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej (UE) miało wymiar symboliczny, pojawiały się nawet określenia, że stanowiło zakończenie naszej transformacji ustrojowej. Spory w zakresie skutków akcesji Polski w struktury zjednoczonej Europy trwają dłużej, niż nasza w nich obecność. Wątpliwości, czy przyczyni się ona do gruntownej modernizacji Polski, czy też przysporzy przede wszystkim krótkookresowych korzyści, towarzyszą nie tylko licznym badaczom tych zagadnień, lecz również obywatelom, a więc największym beneficjentom wspólnotowych funduszy. Niniejsza praca stanowi przegląd wybranych poglądów w zakresie bilansu naszej obecności w UE ze szczególnym uwzględnieniem poglądów krytycznych.

Słowa kluczowe:
absorpcja środków pomocowych; finanse samorządowe

Abstract:
Polish accession to the European Union (EU) had a symbolic dimension, appeared even determine that was the end of our transition. Disputes on the impact of Polish accession to the structure of a united Europe last longer than our presence in them. Doubts whether it will contribute to a thorough modernization of the Polish or will bring mostly short-term benefits, accompanied by not only numerous researchers of these issues, but also the citizens, and therefore the biggest beneficiaries of EU funds. This paper provides an overview of selected views on the balance of our presence in the EU with special emphasis on critical views.

Keywords:
absorption of the EU funds; local governments funds

Pełny tekst:
PDF- 259-272

Bibliografia:
Cichocki K.S., Zarządzanie finansami i długiem samorządu terytorialnego w perspektywie wieloletniej, Polska Akademia Nauk Instytut Badań Naukowych, Warszawa 2013.
Czempas J., Skłonność jednostek samorządu terytorialnego do inwestowania. Ujęcie ilościowe na przykładzie miast na prawach powiatu województwa śląskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013.
Filipiak B., Przesłanki dokonania oceny samorządowego długu publicznego na tle podejścia badawczego, [w:] E. Denek, M. Dylewski (red.), Szacowanie poziomu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w warunkach zwiększonego ryzyka utraty płynności finansowej, Difin, Warszawa 2013.
Gorzelak G., Jałowiecki B., Koniunktura w Polsce lokalnej 2013, „Studia Regionalne i Lokalne” 2014, nr 4(58), s. 5–24.
Górniak J., Mazur S. (red.), Zarządzanie strategiczne rozwojem, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012.
Kołodko G.W., Społeczne i przestrzenne aspekty zróżnicowania dochodów we współczesnym świecie, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2014, nr 3(39) s. 26–37.
Słodowa-Hełpa M., Możliwości absorpcji funduszy Unii Europejskiej przez polskie regiony, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2015, nr 1, s. 167–185.
Słodowa-Hełpa M., Rozwój zintegrowany. Warunki, wymiary, wyzwania, CeDeWu, Warszawa 2013.
Słodowa-Hełpa M., Wyzwania stojące przed polskim samorządem lokalnym w perspektywie 2014-2020, „Studia Oeconomica Posnaniensia” 2013, nr 6, s. 32–57.
Woźniak M.G., O ćwierćwieczu polskiej transformacji. Refleksje inicjowane pytaniami dra hab. Marcina Wojtysiak-Kotlarskiego. Część II – lekcje na przyszłość, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2015, nr 2(42), s. 7–25.
Woźniak M.G., O niektórych problemach współczesnego człowieka, ekonomii i systemów ekonomicznych w kontekście integracji procesów rozwojowych, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2015, nr 1(41) s. 195–213.
Woźniak M.G., Rozwój społeczno-ekonomiczny w III Rzeczypospolitej. Efekty. Defekty. Warunki integracji, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2014, nr 3(39), s. 38–54.

Drukuj