Prorozwojowe oddziaływanie funduszy unijnych. Perspektywa powiatu toruńskiego

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 1022

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/SamorzadTerytorialny.2017.016

Malwina Rouba
Starostwo Powiatowe w Toruniu

Prorozwojowe oddziaływanie funduszy unijnych. Perspektywa powiatu toruńskiego

Pro-development impact of European Funds from the perspective of Torun District

Streszczenie:
Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej nasz kraj stał się beneficjentem zewnętrznej pomocy finansowej na dotychczas niewystępującą skalę. Powiat Toruński dzięki dużemu zaangażowaniu władz i pracowników pozyskał bardzo wysokie kwoty na projekty, dzięki realizacji których wsparty został rozwój infrastruktury, poprawie uległo bezpieczeństwo oraz opieka medyczna sprawowana nad mieszkańcami. Duże inwestycje objęły też tzw. kapitał ludzki – między innymi w postaci pieniędzy na edukację, aktywizację bwzrobotnych i wykluczonych.

Słowa kluczowe:
fundusze Unii Europejskiej; samorząd powiatowy; finanse samorządowe

Summary:
After Polish accession to the EU our country became a beneficiary of external financial help at the scale not witnessed earlier. The Torun District thanks to the involvement of its local government members as well as its employees managed to absorb grant share of available money. It supported the development of infrastructure improving level of safety and health care. A lot of money was also invested into the development of so called human capital – among others into fields of education and helping unemployed and socially excluded.

Keywords:
EU grants; poviat self-government; self-government finance

Pełny tekst:
PDF- 229-257

Bibliografia:
10 PL–UE. Polskie 10 lat w Unii. Raport, praca zbiorowa, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa 2014.
Dąmbska A., Trzyna S. (red.), Samorząd 3.0 Raport Forum Od-nowa, Forum Od-nowa, Warszawa, listopad 2013.
Lutrzykowski A. (red.), Polski samorząd terytorialny. Europejskie standardy i krajowa specyfika, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014.
Małecki J., Bystrzycki A., Środowisko przyrodnicze powiatu toruńskiego, Starostwo Powiatowe w Toruniu, Toruń 2000.
Miłoszewski H., Powiat toruński – przewodnik, Lokalna Organizacja Turystyczna Toruń, Toruń 2007.
Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce, praca zbiorowa, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków 2013.
Osiecka J., Opinia publiczna o integracji europejskiej – wyzwania dla polityki informacyjnej państwa, Raport nr 156, Biuro Studiów i Ekspertyz Sejmu RP, Warszawa 1999.
Rouba M. (opr.), 15 lat powiatu toruńskiego, Starostwo Powiatowe w Toruniu, Toruń 2014.
Rouba M. (red.), Kształcenie zawodowe. Wszyscy tworzymy jakość. Publikacja główna, Starostwo Powiatowe w Toruniu, Toruń 2013.
Statystyczne Vademecum Samorządowca. Powiat toruński, GUS, Bydgoszcz 2015.
Statystyczne Vademecum Samorządowca. Województwo kujawsko-pomorskie, GUS, Bydgoszcz 2015.
Szymańczak J., Konferencja Od przeszłości do przyszłości samorządu powiatowego, Warszawa, 18 lutego 2013 r., Kancelaria Sejmu, Warszawa 2013.
Wenerski Ł., Unia daje czy zabiera? Dekada członkostwa polski w UE w oczach przedstawicieli polskich samorządów, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2013.
Województwo kujawsko-pomorskie w 1998 r., Ważniejsze dane o województwie, powiatach, gminach, WUS, Bydgoszcz 1999.
Zając J., Wojewódzka A., Stawicki M., Uwarunkowania absorpcji funduszy strukturalnych UE na poziomie powiatów. Analiza i rekomendacje, SGGW, Warszawa 2009.

Drukuj