Samorząd lokalny jako beneficjent środków europejskich

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 2020

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/SamorzadTerytorialny.2017.015

MACIEJ TOKARSKI
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Samorząd lokalny jako beneficjent środków europejskich

Local government as a beneficiary of EU funds

Streszczenie:
Przystąpienie Polski w 2004 r. do Unii Europejskiej stworzyło szanse dla jednostek samorządu terytorialnego na pozyskanie środków finansowych. Są one obok przedsiębiorców, głównymi beneficjentami środków unijnych alokowanych w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych. W latach 2007–2013 samorządy miały do dyspozycji ok. 25% wszystkich środków przeznaczonych dla Polski – 16,6 mld zł, w nowej perspektywie 2014–2020 będzie to niemal 40% funduszy polityki spójności – 31,28 mld euro. Celem opracowania jest próba dokonania oceny efektywności wykorzystania pozyskiwanych środków europejskich przez jednostki samorządu terytorialnego. Obecnie środki z budżetu UE są jednym z ważniejszych źródeł finansowania zadań i inwestycji, przyczyniając się do poprawy poziomu życia mieszkańców, kształtując rozwój poszczególnych części kraju. Ich wykorzystanie w praktyce przez jednostki samorządu terytorialnego jest w Polsce różne, przy czym powinno szczególną uwagę zwracać się na efektywność wydawanych funduszy tak, aby ograniczyć do minimum liczbę absurdów i projektów, które nie będą miały wpływu na dalszy rozwój Polski. Tym bardziej, że kolejny budżet w perspektywie finansowej 2021–2027 będzie z pewnością dla Polski dużo skromniejszy.

Słowa kluczowe:
rozwój lokalny; fundusze Unii Europejskiej; rozwój społeczno-gospodarczy; absorpcja środków europejskich

Abstract:
Polish accession to the European Union in 2004 created opportunities for local self-government units to raise additional funds. Entrepreneurs and local self-government units are main beneficiaries of the EU funds allocated under the national and regional operational programs. In 2007–2013 Polish local governments disposed approximately 25% of all funds earmarked for Poland – 16.6 billion Polish zlotys. According to the new financial perspective 2014–2020 it will be almost 40% of cohesion policy funds – 31.28 billion Polish zlotys. The aim of the study is to assess the effectiveness of using the EU funds obtained by local self-government units. Currently the EU budget is one of the most important sources of financing jobs and investments, so it contributes to the improvement of living standards, shaping the development of the various parts of the country. Special attention should be paid to the effectiveness of the funds in order to minimize number of absurdities and projects that will have no impact on the further development of Poland as the next budget in the financial perspective 2021–2027 certainly will be much more modest for our country.

Keywords:
local development; EU funds; local government; socio-economic development; absorption of EU funds

Pełny tekst:
PDF- 211-228

Bibliografia:
10 lat w UE – 10 lat z funduszami unijnymi, „Fundusze Europejskie w Polsce. Biuletyn informacyjny” 2014, nr 34.
Ciechoński T., Straszny unijny konkurs dla firm. Marszałek zmienia zasady dotowania, „Gazeta Wyborcza” z dnia 14.06.2011 r.
Hausner J. i in., Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce, Uniwersytet Ekonomiczny, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków 2013.
Hołub J., Ciuciubabka z unijnymi dotacjami hamuje rozwój, „Gazeta Wyborcza” z dnia 15.09.2011 r.
Jastrzębska M., Znaczenie bezzwrotnych środków zagranicznych jako źródeł finansowania działalności jednostek samorządu terytorialnego w latach 2004–2010, „Finanse Komunalne” 2011, nr 10.
Krawiec S., Mapa euroabsurdów, „Wprost” 2013, nr 9 (1566).
Laskowska J., Musiałkiewicz R., Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma realizacji zadań gminy [w:] J. Wantoch-Rekowski (red.), Samorząd terytorialny w Polsce. Uwagi de lege lata i de lege ferenda, Włocławek 2015.
Misiąg J., Misiąg W., Tomalak M., Ocena efektywności wykorzystania pomocy finansowej Unii Europejskiej jako instrumentu polityki spójności społeczno-gospodarczej oraz poprawy warunków życia, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2013.
Mosionek-Schweda M., Wykorzystanie funduszy unijnych przez polskie regiony w programowaniu 2007–2013, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Sectio H, Oeconomia, Vol. 46 (2012).
Pancer-Cybulska E., Szostak E. (red.), Unia Europejska w 10 lat po największym rozszerzeniu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 380, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015.
Tokarski A., Tokarski M., Barriers and Benefits of Financing projects with European Funds by micro, small and medium-sized enterprises (MSMEs) in Poland, „Journal of Management and Financial Sciences (JMFS)”, Warsaw School of Economics, Collegium of Management and Finance, Volume VIII, Issue 21 (September 2015).
Tokarski M., Fundusze europejskie szansą rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce, [w:] E. Urbańczyk, M. Romanowska (red.), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 686; Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia nr 47 Szczecin 2011.
Wantoch-Rekowski J. (red.), Samorząd terytorialny w Polsce. Uwagi de lege lata i de lege ferenda. Włocławek 2015.
Wykorzystanie środków UE w ramach Narodowej Strategii Spójności 2007–2013, informacja miesięczna za kwiecień 2015, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa 2015.

Drukuj